Jaarverslag 2005

 

Bestuur

Het stichtingsbestuur vergaderde het afgelopen jaar in ongewijzigde samenstelling en besloot met algemene stemmen de huidige functieverdeling te handhaven tot een aanstaand aftreden daar verandering in gaat brengen.
Twee bestuursleden bezochten in maart de jaarvergadering van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging in het fraaie Doesburg om inzicht te krijgen in de organisatie van het gebeuren. Daarbij bleek wel dat, zou men zoiets in Rhenen willen houden, de beschikbaarheid van een passende vergaderlocatie en de overige logistiek een belangrijke rol spelen. Niettemin zou het een mooie gelegenheid zijn om de unieke Van Bergen beiaard landelijk in het middelpunt van de belangstelling te brengen.
Contacten met de Gemeente Rhenen werden beperkt door het feit dat een aantal personele mutaties enige onduidelijkheid meebracht omtrent de voor de stichting aanspreekbare functionarissen, terwijl zich overigens na de restauraties minder zaken ter bespreking aandienden.

 

Restauratie en onderhoud

Na afronding van een volledige vernieuwing van de klokophanging en de tractuur blijft het onderhoud beperkt tot wat gebruikelijk is. Het oefenklavier, dat weer in orde was gemaakt, kreeg daarentegen te kampen met de gevolgen van te enthousiaste "bespeling" door jeugdige torenbeklimmers, hetgeen voor de gidsen een extra zogenaamd aandachtspunt oplevert.

 

Concerten en bespelingen

Het hele jaar, inclusief koude wintermaanden, hebben wekelijks bespelingen plaats gevonden op donderdagmorgen en vrijdagavond, plus een aantal bij bijzondere gelegenheden. In juli en augustus werd een serie zomeravondconcerten gegeven met een gevarieerde programmering, niet in het minst door de buitenlandse gast-beiaardier. Op 17 juni was begonnen met een speciaal concert voor de donateurs, waarbij stadsbeiaardier Klaas de Haan in de kerk een toelichting gaf op werken die hij eerst op het orgel en daarna op het carillon speelde.
Op 29 oktober bemande het bestuur een stand bij de zaak van Smits Specialiteiten. Het winkelend publiek kon hier kiezen uit een speellijst, welke voorkeuren vervolgens werden doorgebeld naar de beiaardier. Gunstige resultaten voor het donateurs-bestand bleven helaas beperkt, omdat zich verhoudingsgewijs zich nogal wat gasten van buiten de stad aandienden.

 

Fondsen en financiŽn.

Hoewel het aantal donateurs redelijk op peil blijft doet zich toch wel de invloed gelden van vergrijzing en verhuizing naar andere plaatsen van hen die de beiaard van oudsher een goed hart toedragen. Het aantrekken van de economie vertaalde zich jammer genoeg niet in een overeenkomstig patroon bij de bedrijfsbijdragen. Ronduit teleurstellend voor het bestuur was de opstelling van de georganiseerde plaatselijke middenstand, die kennelijk geen positieve betekenis toekent aan de bespelingen tijdens winkelopeningstijden. Gelukkig beleefden de torenbeklimmingen een goed seizoen, waardoor de weggevallen bijdragen enigszins gecompenseerd werden. Het is te hopen dat de beiaard op termijn beschouwd gaat worden als een integraal onderdeel van de gemeentelijke cultuur en als zodanig financieel wordt ingepast.

 

Rhenen, april 2006
J.G. Koekoek, secretaris

Artikel afdrukken