Jaarverslag 2004

 

Bestuur

Het stichtingsbestuur vergaderde het afgelopen jaar in ongewijzigde samenstelling voornamelijk over lopende zaken en enkele wensen voor de toekomst. In januari werd een bijeenkomst belegd met de Gemeente Rhenen om, na afsluiting van de restauratie, van gedachten te wisselen over het functioneren van de stichting en haar taken en mogelijkheden, vooral financieel, op langere termijn. Hierbij werd duidelijk dat e.e.a. positief wordt beoordeeld en mag rekenen op verdere steun indien nodig. Ook werd de stichting uitgenodigd van advies te dienen bij het opstellen en uitwerken van een vernieuwde speellijst voor de automaat waarmee de hoofdbeiaardier en enkele collega's door de gemeente zouden worden belast. Dit heeft inmiddels zijn beslag gekregen en op gezette tijden klinkt er een fris geluid uit de toren.

 

Restauratie en onderhoud

Na afronding van een volledige restauratie van de klokophanging en de tractuur kon het onderhoud beperkt blijven tot kleine naregelingen en bijstellingen, al dan niet op aanwijzing van beiaardiers. In het algemeen is men echter zeer ingenomen met de bereikte kwaliteit. De bespeling van het stokkenklavier kan met toepassing van moderne materialen nog verder worden veraangenaamd, bijvoorbeeld door vervanging van het lang gebruikelijke maar snel verouderende vilt door dempings-materiaal op siliconenbasis, waarmee ook het geluid aanzienlijk wordt gereduceerd.
Intussen is ook een begin gemaakt met reparatie van het oefenklavier dat tijdens de werkzaamheden aan de klokkenstoel ongelukkigerwijze beschadigd werd door een van grote hoogte vallende emmer afval. Dit klavier is een aantrekkelijk onderdeel bij torenbeklimmingen als bezoekers, die normaliter geen toegang hebben tot de wel erg nauwe speelcabine, zich desgewenst met zelfbediening aanschouwelijk kunnen maken hoe het handspel functioneert.

 

Concerten en bespelingen

Nagenoeg het hele jaar hebben vrijwel wekelijks bespelingen plaats gevonden op donderdagmorgen en vrijdagavond, met daarnaast een aantal op bijzondere dagen of gelegenheden. De zomeravondconcerten in juli en augustus werden weliswaar niet druk bezocht, maar degenen die kwamen beleefden veel genoegen aan het raden van een melodie met componist en de mogelijkheid om tijdens het spel de toren te beklimmen.

 

Fondsen en financiŽn

Hoewel de stichting er in geslaagd is door zuinig beleid en vooral zelfwerkzaamheid een kleine buffer op te bouwen, moet helaas geconstateerd worden dat, naast een gering natuurlijk verloop bij de particuliere donateurs, met name de bijdragen van bedrijven en plaatselijke organisaties belangrijk terugvallen. De torenbeklimmingen met bestuursleden en leden van het Cuneragilde als gids compenseren deze daling maar ten dele, omdat hier een zekere stabilisatie is ingetreden. Daar komt bij dat de kosten van de bespelingen stegen door een grotere frequentie zonder lange onderbrekingen en het optrekken van de beloning naar het niveau dat ook elders gebruikelijk is. Het bestuur nam hiertoe contact op met omliggende gemeenten, waar de beiaardier vaak een (deeltijd)dienstverband heeft en dus een meer solide basis dan wij hen kunnen bieden.

 

Publiciteit en perscontacten

Met de restauratie en het opnieuw in gebruik nemen van de beiaard achter de rug had de stichting minder te melden dan in vorige jaren, althans in geschreven vorm. Dit laatste is al weer achterhaald door het feit dat berichten meer kans op publicatie in de pers maken als ze digitaal aangeleverd worden.

 

Rhenen, april 2005
J.G. Koekoek, secretaris

Artikel afdrukken