Jaarverslag 2003

 

Bestuur

Het stichtingsbestuur onderging het afgelopen jaar een wijziging omdat in augustus de heer H.E. Dekhuijzen het moment gekomen achtte zich terug te trekken. Gelukkig verklaarde hij zich bereid in voorkomende gevallen zin specifieke deskundigheid op het gebied van monumenten ter beschikking van het bestuur te willen blijven stellen, reden waarom de noodzaak zijn plaats te doen innemen niet urgent wordt geacht.
In zeven vergaderingen lag het accent op de restauratie van het carillon en de daarmee samenhangende opschorting van de bespelingen. Ook de contacten met de Gemeente Rhenen concentreerden zich op dit punt en het bestuur stelde met voldoening vast dat de rol van de stichting blijvend positief wordt gewaardeerd, hetgeen door de betrokken wethouders eerder tot uitdrukking was gebracht met de verrassende aanbieding van een cheque van 500.

 

Restauratie en onderhoud

Het was begin juni dat monteurs van de firma Koninklijke Eijsbouts uit Asten radicaal de draden doorknipten die de klepels verbonden met het stokkenklavier, om vervolgens de bestaande tractuur volledig te ontmantelen. Een flink deel van de werkzaamheden vond plaats in hun bedrijf, maar in de loop van september begon het carillon weer vorm te krijgen door het terughangen van de klokken, het aanbrengen daarin van modern gemonteerde klepels en het trekken van nieuwe draadverbindingen van roestvrij staal. De eerste speeltest was veelbelovend: de nieuwe klepels en de nu soepel lopende trekdraden resulteerden in een hoorbaar vollere klank en een groter bedieningsgemak. Door het frezen van een sleuf in de bodem van de speelcabine werden de puntjes op de i gezet met een wrijvingsvrije doorvoer van de draden van het pedaal.
En en ander betekende wel dat gedurende deze tijd geen bespelingen mogelijk waren, de automaat uit stond en ook de zomerse concertserie niet kon doorgaan. Maar op 18 oktober was het dan zover dat de beiaard weer in volle glorie in bedrijf gesteld kon worden. Dit gebeurde in het kader van een feestelijke bijeenkomst van betrokken opdrachtgevers, uitvoerders en begeleiders in combinatie met de jaarlijkse donateursdag. Tijdens een ontvangst met koffie heette de voorzitter van het stichtingsbestuur, de heer H. Roosenbeek, de aanwezigen welkom, waarna de door de stichting voorgestelde adviseur van de Gemeente, Ir F. S. de Wolf, in een deskundig referaat uitleg gaf aan de verrichte werkzaamheden en de aard er van. Nadat wethouder Bouwhuis namens de Gemeente waardering voor de geleverde prestaties had uitgesproken kregen de beiaardiers Klaas de Haan en Roy Kroezen via de bel op het oude Raadhuis een teken dat zij met een feestelijke bespeling de beiaard opnieuw in gebruik konden nemen.

 

Concerten en bespelingen

Met uitzondering van de hiervoor gememoreerde onderbreking hebben overigens in het afgelopen jaar nagenoeg wekelijks bespelingen plaats gevonden. Het schept veel voldoening dat alle beiaardiers zich lovend uitlaten over de resultaten van de restauratie, die na een aantal fijn-afstemmingen en kleine correcties nu afgesloten kan worden beschouwd, althans wat deze fase van het plan betreft. Hoewel dit niet tot de competentie van de stichting behoort moge vermeld dat binnenkort ook de speelautomaat opnieuw zal worden geprogrammeerd. Dit zal inhouden een herziening van het wijsjesbestand dat tevens zal worden aangepast aan de huidige eigenschappen en kwaliteiten van het carillon.

 

Fondsen

Het beeld, in 2002 geschetst als gevolg van de conjunctuuromslag, heeft zich in 2003 versterkt doorgezet: een lichte daling van de particuliere donateurs bij een relatief sterke van de bedrijven. De torenbeklimmingen leverden een aardig bedrag op, terwijl onderbreking van de bespelingen resulteerden in een incidentele daling van de gages van beiaardiers. Gelukkig heeft de stichting door enkele grotere giften in de aanvangsjaren en veel kostenbesparende zelfwerkzaamheid een kleine reserve kunnen vormen.

 

Publiciteit en perscontacten

De restauratie verschafte de gelegenheid daar wat publicaties aan te wijden. Ook de feestelijke her-ingebruikname mocht zich als mijlpaal in belangstelling van de pers verheugen. Tevens is verleden jaar een fraaie promotiefolder uitgebracht de met een bondige tekst en enige sfeervolle foto's de doelstellingen van de stichting voor het voetlicht brengt. Wij hopen hiermee in de toekomst menig donateur te werven.

 

Rhenen, april 2004
J.G. Koekoek, secretaris

Artikel afdrukken