Jaarverslag 2002

 

Bestuur

Het stichtingsbestuur, dat ook dit jaar wat betreft samenstelling en taakverdeling ongewijzigd bleef, vergaderde vijf maal over lopende zaken en de lange termijn. Een delegatie, voornamelijk in persoon van de heren Roosenbeek en Almekinders, onderhield de contacten met de Gemeente Rhenen, zowel in representatief opzicht bij ontvangsten en recepties als zakelijk waar het ging om de aanstaande restauratie van de beiaard en de deskundige begeleiding daarvan.

 

Restauratie en onderhoud

Op moment van schrijven zijn de plannen, begroting en offerte met betrekking tot een ingrijpende renovatie van de tractuur en de klepels ingediend en goedgekeurd door de gemeenteraad. Het werk is aanbesteed en gegund aan de firma Eijsbouts die in het verleden ook reeds het onderhoud van het carillon verzorgde. Uitvoering zal nog dit jaar zijn beslag krijgen, hetgeen tevens betekent dat voor de duur er van, zo'n twee maanden, er geen bespelingen kunnen zijn, ook niet via de automaat. Na gereedkomen zal, nu ook het stokkenklavier weer uitstekend functioneert, in ieder geval een goede technische werking voor vele jaren verzekerd zijn. In 2008, als de termijn voor het verkrijgen van monumentenstatus met de daaraan verbonden mogelijkheden tot rijkssubsidie, verstreken is, kan dan een begin worden gemaakt met de zowel moeilijke als kostbare verbetering van de klank. Dit zou te bereiken zijn door enkele klokken te herstemmen en desnoods te vervangen.

De door de stichting voorgestelde adviseur van de Gemeente, Ir F. S. de Wolf, bij uitstek deskundig op het gebied van het klokkenspel en ruim ervaren met de daarbij betrokken ondernemingen heeft de gehele gang van zaken begeleid en technisch ondersteund. Zijn bevindingen zijn vastgelegd in een uitvoerig rapport.

De reeds genoemde adviseur van de Gemeente, Ir F. S. de Wolf, vele jaren voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en uitermate deskundig op dit gebied, heeft de ingrepen ge´nspecteerd en vervolgens rapport uitgebracht waarin ook enkele aanbevelingen worden gedaan voor verdere verfijning en verbetering van dit originele Van Bergen kiavier.

 

Concerten en bespelingen

In het afgelopen jaar hebben zonder onderbreking wekelijks bespelingen kunnen plaatsvinden, terwijl in de zomermaanden vijf speciale concerten zijn gegeven. Op 2 februari, de huwelijksdag van het kroonprinselijk paar, heeft de Cunera-beiaard meegespeeld in het landelijke ere-concert, bestaande uit een voor de gelegenheid gecomponeerd werk van Joop Stokkermans. Ook plaatselijke huwelijkssluitingen in het Oude Raadhuis zijn een paar keer opgeluisterd met carillonklanken op verzoek.

 

Fondsen

Waar het bestand van particuliere donateurs gelukkig redelijk op peil blijft, bezorgt de conjunctuuromslag het bestuur we enige zorg over een teruglopende steun uit het bedrijfsleven. Enige compensatie kwam door het legaat dat een donateur de stichting testamentair had toebedeeld. Een verrassing was de cheque van 500 euro die twee wethouders tijdens een "bespreking" op tafel legden als waardering voor het werk van de stichting, zowel wat betreft de bespelingen als de reparaties en het onderhoud van beiaard, cabine en stokkenklavier.

Ook de torenbeklimmingen leverden weer een aardig bedrag op. Niettemin zal het bestuur toch nog andere wegen moeten trachten te vinden om de inkomsten te doen stijgen. Een redelijke en landelijk gelijkwaardige beloning van de beiaardiers, de enige grote uitgavenpost van de stichting, zal er in de toekomst toe dwingen de hiervoor bestemde budgetten te verhogen, willen wekelijkse bespelingen kunnen voortduren.

De jaarlijkse, ook dit keer goedbezochte, donateursbijeenkomst was vastgeknoopt aan de bespeling op Koninginnedag, en bood een interessant vervolgconcert in het Oude Raadhuis op spinet door beiaardier Roy Kroezen, begeleid door de heer Almekinders op dwarsfluit. Bij een drankje kon men een tweede, meer intieme interpretatie horen van enkele tevoren op het carillon gespeelde stukken.

 

Publiciteit en perscontacten

Een eenmaal goed functionerende beiaard is na enige tijd geen nieuws meer, doch met de komende restauratie zal er meer te melden zin over het verloop daarvan. Die aandacht is zeker nodig om de belangstelling voor het beiaardspel op peil te houden, want wat is vluchtiger dan klanken uit een toren tachtig meter hoog in de lucht? In elk geval maakt de vaste rubriek van de VVV in de Rhenens-Betuwse Courant iedere week melding van wie en wat er speelt.

 

Rhenen, april 2003
J.G. Koekoek, secretaris

Naschrift

Inmiddels is bekend geworden dat met de restauratie van de tractuur begonnen wordt in de week van 7 juni a.s. en dat, onvoorziene tegenslagen voorbehouden, deze zal zijn afgerond tegen 17 september. Dit betekent ook dat er in deze periode bespelingen noch concerten zullen plaats vinden.

Het bestuur stelt zich voor de jaarlijkse donateursbijeenkomst te koppelen aan het opnieuw in gebruik nemen van het deels gerestaureerde carillon, met zo mogelijk een aanschouwelijke toelichting op de verrichte werkzaamheden.

U zult hierover te zijner tijd nader worden ge´nformeerd.

Artikel afdrukken