Jaarverslag 2001

 

Bestuur

Het bestuur belegde in dezelfde samenstelling en taakverdeling zes vergaderingen, en was representatief aanwezig op enkele bijeenkomsten. Het kraambezoek bij onze vaste beiaardier Klaas de Haan mag hier zeker niet onvermeld blijven.

De contacten met de Gemeente Rhenen concentreerden zich het afgelopen jaar op de reparatie van de klokkenstoel en de voorbereidingen tot een omvangrijke restauratie van de beiaard zelf. Het bestuur constateerde met voldoening dat de aanbevolen deskundige door de Gemeente als adviseur werd aangesteld. Hij heeft inmiddels de nodige inspecties verricht en daarover rapport uitgebracht. Te zijner tijd zal hij ook de opdrachten en offertes van gespecialiseerde bedrijven beoordelen. Van werkzaamheden, uitgevoerd door of namens de Stichting, is gedocumenteerd verslag gedaan, zodat de aanleiding en de gekozen oplossing voor de toekomst vast liggen.

 

Restauratie en onderhoud

In november van het afgelopen jaar zijn door restauratiebedrijf Jurriens reparaties uitgevoerd aan de klokkenstoel, het eikenhouten raamwerk waar de klokken in hangen. Het ging in hoofdzaak om herstel van scheuren en houtverbindingen, terwijl ook de verroeste ijzeren bouten werden vervangen. Een belangrijke verbetering voor werken aan de beiaard was het aanbrengen van een platform met balustrade rond de speelcabine, waardoor minder halsbrekende toeren hoeven worden uitgehaald om glas te vervangen of trekdraden bij te stellen.

Omdat tijdens deze werkzaamheden de bespeling van het carillon stopgezet moest worden, is van de gelegenheid gebruik gemaakt het kort geleden gerestaureerde stokkenklavier opnieuw onder handen te nemen. Gebleken was namelijk dat de lagering van de stokken rond de metalen staven met leer al snel weer te veel speling opleverde en daardoor ongewenst geluid maakte. Met de toepassing van kunststof bussen en afstandhouders is dit probleem afdoende verholpen, waarna ook de afstelling van o.a. de trekveren gelijkmatiger en soepeler kon worden aangepast. Hoofdverantwoordelijke voor deze technische wijzigingen, wederom verricht in de werkplaats van de voorzitter, was bestuurlid mg. H. B. Gieszen.

De reeds genoemde adviseur van de Gemeente, Ir F. S. de Wolf, vele jaren voorzitter van de Nederlandse Klokkenspel Vereniging en uitermate deskundig op dit gebied, heeft de ingrepen geïnspecteerd en vervolgens rapport uitgebracht waarin ook enkele aanbevelingen worden gedaan voor verdere verfijning en verbetering van dit originele Van Bergen kiavier.

 

Concerten en bespelingen

Met uitzondering dus van de maand november is de beiaard het gehele jaar door regelmatig bespeeld, voornamelijk op donderdagochtend tijdens de markt en vrijdag op koopavond. Bovendien werd in de zomermaanden een reeks concerten gegeven, voorafgaand aan orgelbespelingen in de kerk. Deze succesvolle combinatie zal ook in de toekomst zo veel mogelijk worden gehandhaafd. Bij bijzondere gelegenheden, zowel particulier bij een huwelijkssluiting, als publiek op feestdagen en manifestaties, wordt de beiaard ter opluistering tot klinken gebracht.

 

Fondsen

Naast de inkomsten uit een gelukkig vrij stabiel (bedrijfs)donateursbestand en de min of meer vaste bijdragen van Gemeente en plaatselijke instanties, mocht de Stichting zich verheugen in enkele extra giften, al dan niet als dank voor bewezen diensten. Leden van de Rabobank Wageningen-Rhenen verkozen tijdens de jaarvergadering in Junushof de doelstellingen van de Stichting als tweede prioriteit voor het jaar 2001 en verbonden daaraan een gift van f 3000.

Door activiteiten van het Cuneragilde is ook de belangstelling voor het beklimmen van de toren verder toegenomen, met als gevolg dat gidsende bestuursleden, maar ook andere vrijwilligers, stijgend, dalend en verhalend een bedrag van bijna f 2200 bijeenbrachten. Deze groei komt des te gunstiger uit waar de honorering van de beiaardiers aanpassing behoefde, trendmatig en als gevolg van hun fiscale positie.

De donateursbijeenkomst werd georganiseerd op 26 mei, de dag waarop ook de kunstmarkt in het centrum plaats vond. In het Oude Raadhuis was er gelegenheid elkaar te ontmoeten, wat te drinken en te luisteren naar de beiaardbespeling. Door liefhebbers kon vervolgens deelgenomen worden aan een rondleiding in de kerk.

 

Publiciteit en perscontacten

De plaatselijke en regionale pers hebben welwillend toezeggingen gedaan over de plaatsing van berichten en verslagen wanneer deze zich aandienen. Verder worden bespelingen steeds vermeld in de rubriek van de VVV. In de komende jaren, als de beiaard zelf aan de beurt is, zal zeker het één en ander het vermelden waard zijn. In 2008 bestaat het instrument 50 jaar en kan dan aanspraak maken op de status van Rijksmonument. Het laat zich aanzien dat daarmee meer mogelijk wordt wat betreft behoud en verbetering van het aan weer en wind blootgestelde carillon: op 80 meter hoogte heerst echt een ander klimaat!

 

Rhenen, april 2002
J.G. Koekoek, secretaris

Artikel afdrukken