ANBI-Status


De Stichting Beiaard Cuneratoren wordt bij beschikking van de Belastingdienst met ingang van 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan een dergelijke instelling zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, terwijl de instelling vrijgesteld is van de heffing van schenkings- en successierecht.

Het beleid van de stichting is gericht op het realiseren van de doelstelling door middel van het wekelijks laten plaatsvinden van beiaardbespelingen en het promoten van de beiaardcultuur als zodanig. Bovendien wordt er naar gestreefd de beiaardmuziek te integreren in het plaatselijke culturele leven, m.n. wat betreft muziekuitvoeringen en de diverse jaarlijks terugkerende manifestaties.

 

De bestuursleden ontvangen beloning noch onkostenvergoeding. Uitsluitend voorschotten t.b.v. administratie, drukwerk/porti en bijeenkomsten worden gerestitueerd voor zover al gedeclareerd.

 

De jaarrekening 2012 bestaat uit de volgende posten:

 

donaties                2.450,-    concerten/bespelingen   € 7.190,-

vergoeding Gemeente     1.815,12    administratie                72,55

torenbeklimmingen       1.436,41    website/Buma/NKV/KvK*       256,71

bruiloft bespelingen       250,-    bankkosten                  137,93

giften                      72,55

 

inkomsten               6.024,08   uitgaven                € 7.657,19

 

opname reservefonds**    1.269,60

banksaldo 31-12-2011     1.230,79   banksaldo 31-12-2012        867,28

 

telling                 8.524,47                           € 8.524,47

 

*NKV: lidmaatschap Nederlandse Klokkenspel Vereniging. KvK: bijdrage Kamer van Koophandel, dossiernummer S266070.

 

** Het reservefonds is gevormd door het in eigen beheer uitvoeren van de restauratie van het stokkenklavier waarvoor enkele éénmalige subsidies werden ontvangen.

 

RSIN nummer van de Stichting: 8063 99 272